Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definitie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Dorn Centrum Drenthe voor particulieren en bedrijven. Dorn Centrum Drenthe behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Bij het boeken van de dienstverlening van Dorn Centrum Drenthe verklaart de cliënt zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Dorn Centrum Drenthe.

Artikel 2 Vertrouwelijkheid

Alle communicatie tussen Dorn Centrum Drenthe en haar cliënten blijft vertrouwelijk tenzij dit schriftelijk of mondeling anders is afgesproken. De cliënt heeft en behoudt complete zeggenschap over wat er inhoudelijk met de buitenwereld wordt gecommuniceerd.

Artikel 3 Annulering en afmelding

Het afmelden van een consult dient door de cliënt van Dorn Centrum Drenthe uiterlijk 24 uur van te voren te geschieden. Als de sessie binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd blijft de volledige sessieprijs van kracht en zal dan ook worden doorberekend aan de cliënt van Dorn Centrum Drenthe. Dorn Centrum Drenthe behoudt zich het recht voor om afspraken voor een consult kosteloos te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen of ernstige ziekte van familieleden of dierbaren, waardoor zij de sessie niet naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 4 Betaling en vervaldatum

De betaling van een consult dient aan het einde van de betreffende sessie contant of via pin plaats te vinden. Een factuur kan per mail worden verstuurd.

Artikel 5 Locatie en kosten

Sessies vinden plaats in de praktijkruimte van Dorn Centrum Drenthe. Diensten bij bedrijven vinden plaats in een door het bedrijf aangeboden ruimte, tenzij anders is overeengekomen. De betreffende reiskosten bedragen 0,50 eurocent per kilometer. Parkeer en overige bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De benodigde reistijd wordt tegen een 50% uurtarief door belast aan de opdrachtgever.

Artikel 6 Ingebrekestelling en verzuim

Indien de betaling na de sessie om een zeer dwingende redenen niet heeft plaatsgevonden, dient de cliënt van Dorn Centrum Drenthe binnen 48 uur voor deze betaling zorg te dragen. Blijft de cliënt na 48 uur toch in gebreke zal een betalingsherinnering uitgaan met een betaaltermijn van 5 dagen inclusief 10 euro administratiekosten. Blijft de cliënt na deze termijn van 5 dagen nog steeds in gebreke zal er een incasso procedure volgen. Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen aan de cliënt worden doorberekend. Daarnaast is de cliënt een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, dan is deze wettelijke rente verschuldigd. De rente van het opeisbare bedrag zal worden berekend over de periode dat deze betaling heeft opengestaan. Dorn Centrum Drenthe heeft het recht om de cliënt, zodra het betalingsverzuim is opgetreden een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog te betalen bedrag op te leggen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

Dorn Centrum Drenthe zal alle diensten die zij levert naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Dorn Centrum Drenthe is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien er sprake is van grove nalatigheid of tekortkomingen bij Dorn Centrum Drenthe. Indien Dorn Centrum Drenthe aansprakelijk is voor enige schade bij de cliënt, dan is Dorn Centrum Drenthe slechts aansprakelijk voor maximaal 100% van de betreffende factuurwaarde. Dorn Centrum Drenthe is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die bij de cliënt reeds bestond in de vorm van de voor de sessie aanwezige psychische en of fysieke aandoeningen of ziektebeeld bij de cliënt. Dorn Centrum Drenthe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke indirecte schade. Dorn Centrum Drenthe behoudt zich het recht voor om voor welke reden dan ook een sessie te beëindigen als de cliënt door zijn of haar gedrag de voortgang van de sessie hindert of anderszins bemoeilijkt. Dorn Centrum Drenthe behoudt zich het recht voor om ondanks de beëindiging van de sessie een betaling voor de genoten diensten opeisbaar te stellen.

Artikel 8 Garantie en sessieduur

Dorn Centrum Drenthe heeft het allerbeste met haar cliënten voor. De sessie duur zal per cliënt kunnen verschillen om voor iedere opdracht een optimaal resultaat te kunnen bereiken. Dorn Centrum Drenthe kan geen garanties afgeven over de uiteindelijk bereikte resultaten en ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet bereiken van de door de cliënt verwachte doelstellingen.

Artikel 9 Toepassing recht en geschillen

Op alle geschillen van welke aard dan ook zijn deze algemene voorwaarden en het Nederlandse recht van toepassing. Wanneer Dorn Centrum Drenthe en de cliënt niet in staat zijn om meningsverschillen in alle redelijkheid op te lossen, dan zal het meningsverschil ter bemiddeling worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.